[VM] Việt Nam Độc lập Đồng minh

Một Clan mạnh luôn cần có sự đồng lòng, nhất trí , bảo vệ lẫn nhau trong mọi thành viên.

Members count:
 
Total
Average
Winrate:
Efficiency:
WN7:
WN8:
Score:
Loading clan info...
# Player Stats:
EFF WN8 WR DMG BTL SCR
Heavy Medium Arty TD

Heavy

Battles:
Total:
Average:
Winrate:
Count:

Medium

Battles:
Total:
Average:
Winrate:
Count:

Arty

Battles:
Total:
Average:
Winrate:
Count:

TDs

Battles:
Total:
Average:
Winrate:
Count:
  Battles Wins Survived Frags Kill/death r. Spotted Damage Cap. pts. Def. pts. Experience Efficiency WN7 WN8 Score Members
Total:
Per battle:
Percentile:

Owned provinces:

Province name Arena name Income Prime time Days held

Battle schedule:

Province name Arena name Time

Member changes

Player name Change Date More info